Algemene Ledenvergadering AV LGD op woensdag 30 september 2020

Aanvang:  20:00 uur  Zaal Gerardushuis Parkstraat 2 Deurne.Op woensdag 30 september 2020 vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats van AV LGD.

In verband met Covid-19 zijn we genoodzaakt om uit te kijken naar een externe locatie.
Bij deze nodigen we de leden en andere geïnteresseerden van harte uit.

Agenda:

1.  Opening
2.  Mededelingen
3.  Vaststellen verslag Algemene Leden Vergadering AV LGD 27 mei 2019
4.  Jaarverslag secretaris
5.  Verslag kascommissie
aftredend: reserve en 1 nieuw lid.
6.  Verslag penningmeester
7.  Vooruitblik commissies voor 2020 en 2021
8.  Bestuursverkiezing:
Kandidaat: Arjan Biemans
Statutair aftredend en herkiesbaar: Koen van Kessel
9.  Rondvraag

Pauze

  1. Beantwoording rondvraag
  2. Vooruitblik
  3. Sluiting Bestuur AV LGD