Algemene Ledenvergadering AV LGD maandag 27 mei 2024

Op maandag 27 mei 2024 vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats van
de  AV-LGD in de kantine van de Djump aanvang om 20:00 uur.
Bij deze nodigt het Bestuur de leden en andere geïnteresseerden van harte uit om hieraan deel te nemen.

Agenda:

1.  Opening / mededelingen.
2.  Vaststellen verslag Algemene Leden Vergadering AV LGD 22 mei 2023
3.  Jaarverslag secretaris
4.  Verslag kascommissie
1 nieuw lid
5.  Verslag penningmeester
6.  Vooruitblik bestuur
7.  Verslag en vooruitblik door de commissies
8.  Bestuursverkiezing:
Statutair aftredend:
Arjan Biemans herkiesbaar.
Arno Hendrix niet herkiesbaar.
Derhalve is de functie van penningmeester vacant.
9.  Rondvraag

Pauze

  1. Uitslag verkiezing
  2. Beantwoording rondvraag
  3. Sluiting Bestuur AV LGD