Algemene Ledenvergadering AV LGD op maandag 28 mei 2018

Algemene Ledenvergadering AV LGD op maandag 28 mei 2018

Aanvang:  20:00 uur  kantine De Djump.

Bij deze nodigen we de leden en andere geïnteresseerde van harte uit.

Agenda:

1.  Opening
2.  Mededelingen
3.  Vaststellen verslag Algemene Leden Vergadering AV LGD 23 mei 2017
4.  Jaarverslag secretaris
5.  Verslag kascommissie
aftredend: reserve en 1 nieuw lid.
6.  Verslag penningmeester
7.  Bestuursverkiezing:
statutair aftredend: Henk Hoebers (herkiesbaar)
Arno Hendrix (herkiesbaar)
8.  Rondvraag

Pauze

9. Beantwoording rondvraag
10. Vooruitblik 2018
11.  Sluiting
Bestuur AV LGD