Algemene Ledenvergadering AV LGD op maandag 30 mei 2022

Algemene Ledenvergadering AV LGD op maandag 30 mei 2022

Aanvang:  20:00 uur

Op maandag 30 mei 2022 vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats van AV LGD.
Bij deze nodigen we de leden en andere geïnteresseerden van harte uit.
Deze vindt plaats in de kantine van de Djump om 20:00 uur.

Agenda:

1.  Opening

2.  Vaststellen verslag Algemene Leden Vergadering AV LGD 20 september 2021

3.  Jaarverslag secretaris

4.  Verslag kascommissie
1 nieuw lid

5.  Verslag penningmeester

6.  Terugblik 2021 en vooruitblik 2022 door de commissies
Padelbaan tennisclub
Bosschuur

7.  Bestuursverkiezing:
Statutair aftredend niet herkiesbaar: José Spijkers

8.  Rondvraag

Pauze

  1. Mededelingen 40-jarig bestaan vereniging in 2022
  2. Uitslag verkiezing
  3. Beantwoording rondvraag
  4. Sluiting Bestuur AV LGD