Algemene Ledenvergadering op maandag 27 mei 2019

Op maandag 27 mei 2019 vindt om 20:00 in de Djump de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats.
Bij deze nodigen we de leden en andere geïnteresseerde van harte uit.

Agenda:

1.  Opening
2.  Mededelingen
3.  Vaststellen verslag Algemene Leden Vergadering AV LGD 28 mei 2018
4.  Jaarverslag secretaris
5.  Verslag kascommissie  aftredend: reserve en 1 nieuw lid.
6.  Verslag penningmeester
7.  Contributie verhoging
8. Bestuursverkiezing: kandidaat: José Spijkers.
9. Stemming clubtenue.
10. Rondvraag
Pauze
11. Beantwoording rondvraag.
12. Vooruitblik 2019

Sluiting

Bestuur AV LGD