Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) bij AV-LGD

1. Waarom een Verklaring Omtrent het Gedrag?
NOC*NSF: “De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een sportvereniging.
Een VOG is één van de maatregelen die een sportvereniging kan nemen om de kans op seksuele intimidatie binnen de club te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders of verzorgers en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen.
Door als vereniging of bond een VOG te verlangen van iedereen die in zijn functie in aanraking komt met minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking, of andere kwetsbare groepen, laat je zien dat je de veiligheid van je leden serieus neemt. “

2. Wie dienen er een VOG te hebben bij AV-LGD?
• Alle volwassen (assistent)trainers die zelfstandig voor een groep staan (ook degenen die (voornamelijk) met volwassenen werken).
• Bestuursleden
• Jeugdcommissieleden

3. Hoe werkt de aanvraag?
Wanneer iemand een vrijwilligersfunctie gaat vervullen waarvoor een VOG vereist is, wordt dit gemeld aan de penningmeester. Die zorgt ervoor dat de aanvraag van de VOG in gang wordt gezet en stuurt een mail met toelichting aan diegene waarvoor de VOG wordt aangevraagd.
De vrijwilliger ontvangt vervolgens een mail van de Dienst Justis (screeningsautoriteit van het ministerie van Veiligheid en Justitie), “Verzoek tot elektronische aanvraag Verklaring Omtrent het Gedrag door AV-LGD” met daarin een aanvraagcode. De aanvraag verloopt verder via DigiD, met aanvraagcode en geboortedatum.

4. Wie draagt de kosten?
Voor vrijwilligers van AV-LGD is het aanvragen van de VOG gratis; de kosten worden gedragen door NOC*NSF.

5. Bij wie wordt de VOG ingeleverd?
Zodra de vrijwilliger de VOG binnen heeft zorgt deze er voor dat het origineel met zegel wordt getoond aan de Secretaris. Wegens de AVG blijft de VOG in het bezit van de desbetreffende vrijwilliger. De secretaris houdt een lijst bij met een actueel overzicht van de vrijwilligers binnen AV-LGD die een VOG hebben en de datum waarop deze is afgegeven.

6. Hoe lang is de VOG geldig binnen onze vereniging?
Na 5 jaar wordt de VOG opnieuw aangevraagd.

7. Hoe wordt de VOG lijst actueel gehouden?
Het dagelijks bestuur van AV-LGD is verantwoordelijk voor de actualisatie van en controle op de VOG lijst. De Secretaris houdt het overzicht van de personen met een VOG binnen AV-LGD actueel en agendeert jaarlijks in een bestuursvergadering een controle moment.
De trainingscoördinatoren en jeugdcommissie informeren het bestuur indien een VOG aangevraagd dient te worden (dus ook voor de desbetreffende assistent trainers die meerderjarig worden).

8. Wat indien een VOG niet wordt aangevraagd of niet wordt afgegeven?
Indien iemand geen VOG wil aanvragen dan wel wanneer er geen VOG door de Dienst Justis wordt afgegeven kan diegene niet bij AV-LGD als vrijwilliger actief worden / blijven.